ANVÄNDARVILLKOR

Dessa avtalsvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Preggers (hädanefter “Tjänsten”, så som definierat nedan). Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”du” eller ”dig”) och Stroller AB, registreringsnummer 559106-0909 med adress Upplandsgatan 84, 113 44 Stockholm, Sverige (”vi” eller ”oss”).

Tjänsten tillhandahålls via vår mobila applikation (”Appen”). Genom att du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto hos oss så accepterar du dessa Användarvillkor. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig att inte använda Tjänsten som vi tillhandahåller.

Dessa Användarvillkor gäller inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

Personer under 18 år får inte använda Tjänsten.

TJÄNSTEN

Tjänsten ger möjlighet att spara information om ditt barn och din graviditet. Tjänsten ger också allmän information avseende graviditeter och föräldraskap.

Vänligen notera att Tjänsten varken utgör eller avser att ersätta medicinsk rådgivning. Du bekräftar att du är införstådd med att du är ensamt ansvarig för hur du väljer att agera på informationen och innehållet som tillgängliggörs av oss och/eller i Tjänsten. Vi ansvarar inte för de beslut du väljer att ta baserat informationen och innehållet, vilket tillhandahålls endast som allmän information. Om du har några hälsorelaterade frågor, exempelvis kring graviditet eller barn, råder vi dig att kontakta din doktor, barnmorska eller annan vårdgivare.

Alla som använder Tjänsten beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”, vilket även inbegriper dig som part till avtalet som du ingår med oss genom att acceptera dessa Användarvillkor.

Eftersom Tjänsten bl.a. syftar till att möjliggöra för tredje man att ingå avtal och andra rättshandlingar med varandra, vill vi framhålla att vi inte på något sätt är att betrakta som avtalspart, mellanhand, agent, kommissionär eller på annat sätt kopplad till våra Användares mellanhavanden och användning av Tjänsten, annat än genom dessa Användarvillkor som ingås med varje Användare enskilt.

LICENS

Under förutsättning att du accepterar och följer dessa Användarvillkor, erhåller du en icke-exklusiv, icke överlåtbar, återkallelig licens att ladda ned, installera och använda Appen för privat och enskilt bruk i objektkodform på en mobil enhet som du äger eller har tillgång till, inom EES, i syfte att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte.

Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras inom Tjänsten enbart lämnas i informationssyfte och utgör ingen medicinsk rådgivning, diagnostisering eller behandling av något slag.

Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras inom Tjänsten kan tillhöra tredje parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte kan hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller finns tillgängligt inom ramen för Tjänsten.

Vi ger varken dig eller någon annan tillstånd att kopiera eller förändra Appen i sin helhet eller delar av den. Detta innebär att ingen utan vårt samtycke får utveckla, göra tillägg till, dekompilera eller göra reverse engineering på Appen eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av mjukvaran, utöver vad tvingande lag ger rätt till.

Du får inte använda Tjänsten i kommersiellt syfte och/eller i syfte att marknadsföra egna produkter/tjänster i Tjänsten. Du får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner eller liknande program. Vi tillåter inte automatisk avläsning av Tjänsten.

Alla immateriella rättigheter i Appen, eller i någon annan del av Tjänsten, tillhör eller förfogas över med licens av oss. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell eller annan rättighet till dig. Du ges enbart den begränsade licens som beskrevs ovan.

ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

För att använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto hos oss (”Användarkonto”) i Appen och logga in på det.

Du kan välja att antingen skapa ett konto hos oss eller välja ett av de tillgängliga sociala media-konton som anges i Appen för att logga in på ditt Användarkonto i Appen. Om du väljer att skapa ett nytt Användarkonto ombeds du ange din e-mailadress och lösenord för att skapa kontot. Du kommer därefter att ombes uppge ditt namn som användarnamn.

När du skapar ett Användarkonto kommer du att ombedjas att delge viss information om dig själv. Vänligen läs vår Personuppgiftspolicy, som du hittar längre ner, innan du börjar använda Tjänsten och använd inte Tjänsten om du inte accepterar Personuppgiftspolicyn.

Om du använder ett Användarkonto hos en annan tjänst för att logga in till ditt Användarkonto hos oss, till exempel ditt Facebook-konto, ger du oss rätt att inhämta din verifieringsinformation, så som användarnamn och krypterade inloggningsuppgifter, och annan information som kan vara av intresse att överföra från den andra tjänsten. All sådan överförd information kommer att behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy, och finnas beskriven där.

Ditt Användarkonto är personligt och du får inte överlåta det till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt Användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att någon obehörig person har fått tillgång till det.

Vi förbehåller oss rätten att göra ditt Användarkonto ”osynligt” om det varit inaktivt under en period av 90 dagar i följd, innebärande att all kontoinformation sparas men att kontot avaktiveras och behöver återaktiveras för att du ska kunna använda det igen. Utöver det förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt Användarkonto om det varit inaktivt under en period av 365 på varandra följande dagar.

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Vi vill inte att Tjänsten ska användas för något annat än dess avsedda syfte. Din användning av Tjänsten får bara ske i enlighet med dess avsedda syfte, som beskrivits ovan. Om du inte accepterar detta, ber vi dig att inte använda Tjänsten.

Nätverkskostnader

Du är själv ansvarig för att säkerställa din åtkomst till det nätverk som behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster. Dessa kostnader står inte vi för. Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.

Prisinformation

Nedladdning och användning av Appen är kostnadsfri men du har möjlighet att ta del av premiuminnehåll i Tjänsten mot betalning.

Vänligen notera att betalning av premiuminnehåll i Tjänsten hanteras av våra tredjepartsleverantörer (exempelvis, Apple, Google, Huawei och Stripe) och att du måste godkänna respektive tredjepartsleverantörs villkor för betalning innan du köper premiuminnehåll i Tjänsten.

Priserna för Tjänsten kan komma att ändras ensidigt av Stroller från tid till annan och sådan ändring ska föregås av skälig notis till dig och ge dig möjlighet att säga upp Tjänsten innan ändringen träder ikraft om du inte samtycker till vår ändring. Vidare är du införstådd med att premiuminnehåll i Tjänsten är digitalt innehåll och att när du köper digitalt innehåll från Stroller avsäger du dig din lagstadgade ångerrätt, om inte annat uttryckligen föreskrivs i respektive tredjepartsleverantörs villkor för betalning.

Betalning och prisinformation avseende erbjudanden från tredje part lämnas av sådan tredje part i anslutning till det aktuella erbjudandet.

Notifieringar

Beroende på de integritetsskyddsinställningar du gör i Appen kan vi komma att skicka notifieringar till den enhet där Appen är installerad.

Marknadsföring etc.

Våra sponsorer och partners kan från tid till annan marknadsföra sina tjänster i Appen. Genom att använda Tjänsten godkänner du mottagandet av sådan marknadsföring. Vi ansvarar inte i någon del för sådan marknadsföring.

Vi kan komma att utföra enkätundersökningar genom Appen. För att delta i sådan undersökning ber vi dig att följa instruktionerna som lämnas i anslutning till undersökningen. Genom ditt deltagande godkänner du att vi får behandla den information du lämnar i syfte att genomföra undersökningen och sammanställa resultatet för vår eller tredje parts användning. Allt deltagande är frivilligt. Ersättning till deltagare utgår inte såvida inte annat uttryckligen framgår av den information som lämnas i anslutning till den aktuella undersökningen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy (se Personuppgiftspolicy längre ner).

ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsten, inklusive Appen, tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. Din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier - direkta, underförstådda eller på annat sätt - rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Appen eller Tjänsten i övrigt.

Vi rekommenderar att du inte förlitar dig på Tjänsten för något syfte som är viktigt för dig eller nödvändigt för din verksamhet, eftersom det kan förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll. Därutöver förbehåller vi oss rätten att i framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten, efter vårt eget gottfinnande. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller oförmåga att använda Tjänsten. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot dig i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida kommissionsavgiften som vi tar ut på transaktionerna som du gör genom Tjänsten.

SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men ej begränsat till missbruk av Appen och/eller Tjänsten. Vidare åtar du dig att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag.

För det fall något Användargenererat Material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

ÄNDRING AV VILLKOREN SAMT ÄNDRING OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

Vi har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Vid en ändring kommer du att erhålla information härom i Appen i vilken de ändrade Användarvillkoren visas för dig. För att fortsätta nyttja Tjänsten inklusive Appen efter sådan ändring av Användarvillkoren behöver du acceptera de ändrade Användarvillkoren.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto och ta bort ditt innehåll från Tjänsten.

Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att du bryter mot dessa Användarvillkor. Vidare förbehåller vi oss rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten utan föregående meddelande härom, eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan meddelande till dig.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

ANVÄNDARVILLKOR OCH TVINGANDE LAG

I händelse av att du använder Tjänsten i en jurisdiktion vars tvingande lag föreskriver bestämmelser som står i strid med dessa Användarvillkor, ska sådana bestämmelser i tvingande lag vinna företräde och resterande bestämmelser i dessa Användarvillkor som inte står i strid med tvingande lag ska fortsätta att gälla oförändrade.

UTFÄSTELSER I FÖRHÅLLANDE TILL APPLE INC.

Parterna till detta avtal, vi och Användarna, klargör härmed följande i förhållande till Apple, Inc. (”Apple”):

  • Att vi och Användarna är de enda parterna till detta avtal;
  • Att vi är ansvariga för Tjänsten, Appen och allt innehåll däri. Vi har allt ansvar för underhåll, support eller service för Tjänsten eller någon teknisk utrustning som används för att möjliggöra tillhandahållandet av dessa. Krav som direkt eller indirekt beror på sådana grunder kan enbart riktas mot oss, och inte mot någon tredje part.
  • Att alla krav eller anspråk som beror direkt eller indirekt på grund av användandet av Tjänsten som kan riktas mot oss, enbart ska riktas mot oss. Apple är inte på något sätt ansvarig för att svara mot dessa krav eller anspråk, om dessa riktas mot Apple.
  • Att vi, och inte Apple, är ensamt ansvariga för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts krav, grundade i att Tjänsten eller användandet av Tjänsten gör intrång i någon av den tredje partens immateriella rättigheter.
  • Att Användaren garanterar och försäkrar att du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som har utsetts av USA:s som ett ”terroriststödjande” land, och att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter.
  • Att dessa Användarvillkor skapar rättigheter för Apple att tillämpa dessa Användarvillkor direkt mot dig, oavsett vår inblandning. Utöver de tredjepartsrättigheter som ges Apple så ger dessa Användarvillkor inga andra tredjepartsrättigheter till någon annan fysisk eller juridisk person.

_____________________

KONTAKTUPPGIFTER

Stroller AB

Upplandsgatan 84, 113 44 Stockholm

Sverige

E-post: legal@preggers.app